BAYER TÜRK KİMYA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ SUPRADYN E-GAMING PROJESİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Şirketi (“Bayer”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

"Kişisel veri/ler" terimi, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Supradyn E-Gaming Projesi kapsamında, kişisel verilerinizden kimlik, iletişim, işlem güvenliği, oyun tercihleri, daha önce oynanmış oyun isimleri ve başvuru kapsamındaki oyuna dair kullanıcı adı ve lig bilgilerinizi, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

Hukuki Sebep İşleme Amacı

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Supradyn E-Gaming Projesi’ne katılım başvurunuzun alınması,

 • Oyun tecrübesi ve niteliklerinizin incelenmesi, “Supradyn Energy Egaming Academy”ye katılım için uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve uygun bulunmanız durumunda kaydınızın yapılması,

 • Proje kapsamında etkinliklerin planlanması ve takımların yönetilmesi,

 • Proje kapsamında sizinle iletişim kurulması (örneğin, katılım durumunuz hakkında e-posta gönderilmesi),

Açık rızaya dayalı olarak kişisel verilerin işlenmesi.

 • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda tanıtım, fırsat ve çözümlerimiz hakkında ticari elektronik ileti gönderilmesi.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Bayer tarafından yukarıda yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, “Supradyn Energy Egaming Academy” ön elemelerini gerçekleştirecek olan İsmail Hatıl (Gamerbase) ve hizmet sağlayıcılara aktarılacaktır. Verileriniz, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygunluk sağlanmaktadır.

Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Supradyn E-Gaming Kampanyası kapsamında, Supradyn ile internet sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurarak temas etmeniz halinde, elektronik ortamdan toplanmaktadır. Verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’daki hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanız sorulmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com üzerinden Bayer’e iletebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.